Αναβάθμιση των Μονοπατιών της Σκιάθου: Ένας πρωτοποριακός συνδυασμός πολιτισμού και περιβάλλοντος

 

Στη Σκιάθο, το πρόγραμμα “Μονοπάτια Κληρονομιάς” ενσωματώνει καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο και σε συνεργασία με την Paths of Greece και την Diadrasis, ο Δήμος Σκιάθου επιδιώκει να βελτιώσει το πεζοπορικό δίκτυο, να ενσωματώσει την πολιτιστική κληρονομιά στα μονοπάτια και να ενισχύσει την προσβασιμότητα για ΑμεΑ, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ένα φιλοπεριβαλλοντικό μοντέλο τουρισμού.

Ο Δήμος Σκιάθου σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. Paths of Greece και την ΑΜΚΕ Diadrasis, ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου «Μονοπάτια Κληρονομιάς Σκιάθου», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Σκοπός του έργου είναι η προστασία, η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Σκιάθου μέσα από την αναβάθμιση του πεζοπορικού της δικτύου και την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων του νησιού. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  • Έρευνα και καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου, υλικής και άυλης, και συλλογή προφορικών ιστοριών από τους κατοίκους του νησιού. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας θα συμβάλλουν στη δημιουργία θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, ενώ το υλικό που θα συλλεχθεί θα ενσωματωθεί στα κείμενα των υπαρχουσών πινακίδων.
  • Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου μονοπατιών μέσα από την ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Σκιάθου έχει πιστοποιηθεί από το 2020 από την NATTOUR ΑΜΚΕ ως Bike Friendly Destination για τις δράσεις που έχει αναλάβει στην ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στο νησί.
  • Οργανωμένος έλεγχος και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης για την δυνατότητα προσβασιμότητας ΑμεΑ σε υφιστάμενο δίκτυο μονοπατιών, ακολουθώντας τις επίσημες προδιαγραφές της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με σκοπό την αναβάθμιση της προσβασιμότητας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα συντήρησης τόσο των μονοπατιών, όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η βιωσιμότητα του έργου.
  • Προβολή του συνολικού εγχειρήματος μέσω της αναβάθμισης της ιστοσελίδας των μονοπατιών της Σκιάθου και παράλληλων ανοικτών εκδηλώσεων.

Απώτερος σκοπός όλων τον παραπάνω είναι η υιοθέτηση ενός φιλοπεριβαλλοντικού μοντέλου τουρισμού για τη Σκιάθο που στηρίζεται στη σύνδεση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου του νησιού. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024.

Το έργο «Μονοπάτια κληρονομιάς Σκιάθου» εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2022» και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος με γνώμονα το περιβάλλον». Ο προϋπολογισμός των 50.000€ λαμβάνει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο με δικαιούχο την ΚοινΣΕπ Paths of Greece, εταίρο την ΑΜΚΕ Diadrasis και με τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου.

«Το έργο βασίζεται στον Οδηγό που εκπόνησε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability» (“BIO2CARE”), η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας».